- Ytterst få förskolerektorer säger att de arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna, trots att läroplanen påbjuder det säger Ewa Thalén Finné (m) som nu vill införa en jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor som behandlar flickor och pojkar lika.
Flera undersökningar visar att trots ambitioner att behandla barn lika oavsett kön så gör vi inte det. Varje människa har inbyggda föreställningar om och erfarenheter av kön som påverkar hur vi agerar och bemöter pojkar respektive flickor. Förskollärare är givetvis inget undantag.
 
Förskolan ska enligt läroplanen ”motverka traditionella könsmönster”. Man ska också ”aktivt och medvetet främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter”.
 
Men flera oberoende undersökningar visar att könsrollerna snarare befästs både i förskolan och skolan: flickor behandlas som ”små och söta”, pojkar som ”stora och starka”. Agerandet bidrar till ett könssegregerat samhälle, konstaterar moderaternas utvecklingsgrupp i jämställdhetsfrågor, i en delrapport som offentliggjordes under augusti.
 
– I både skollag och läroplan är kravet på lika behandling mycket framträdande, men väldigt lite har de facto skett. Nu är det dags att gå från ord till handling, säger riksdagsledamoten Ewa Thalén Finné (m) till Svenska Dagbladet.
 
Hon har under året besökt en rad dagisavdelningar och lektionssalar. Och bilden är tydlig: ” i ett helt vanligt klassrum är det inte ovanligt att pojkarna sitter för sig och är stökiga, medan flickorna sitter för sig och är ordentliga”.
 
– Ytterst få skolledare säger att de aktivt arbetar med de här frågorna, berättar Ewa Thalén Finné.
Hon anser att alla landets rektorer ska genomgå en obligatorisk utbildning i jämställdhet och att genuspedagogik bör integreras i skolledarutbildningen och lärarutbildningen. 
 
Moderaternas arbetsgrupp, som Eva Thalén Finné leder, vill också införa en nationell jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor. Idén är hämtad från ett projekt i Falun där lärare utbildas i genuskunskap och tar fram en konkret handlingsplan för lika bemötande av pojkar och flickor. I de jämställdhetsmärkta skolorna bryter eleverna oftare traditionella könsmönster, och både pojkarnas och flickornas studieresultat förbättras, visar utvärderingar.
 
– Det här är ett sätt att flytta fram positionerna. Skolverket skulle kunna utfärda certifieringen, och den nya Skolinspektionsmyndigheten kontrollera att reglerna följs, säger Ewa Thalén Finné.
 
Idéerna får stöd från såväl partiets partisekreterare Per Schlingmann som Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Ordförande i den moderata arbetsgruppen, Hillevi Engström, förklarar:
 
– Liksom föräldrar idag kan välja en förskola som sätter miljöfrågan i fokus finns det ett intresse att kunna välja ett dagis som prioriterar jämställdhet.
 
 
Vad tyckte du om artikeln?