Väntetid och kostnad

Tvärtom – skillnaden nu mot förr är att vi ser att adoptionsköerna framöver kommer att förbli långa. Den generella kötiden i dag är mellan två och fyra år - och den kan bli längre.   Anledningen till att det ser ut så här är att...

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

MIA - Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Har ett insynsråd. Övervakar att de auktoriserade adoptionsorganisationernas förmedlingsarbete sker i enlighet med lag och och principen om barnets bästa som den kommer till uttryck i Barnkonventionen och Haagkonventionen.  Beslutar om auktorisation av och utövar tillsyn över adoptionsorganisationerna Fördelar statsbidrag till...

När barnet har kommit

Om barn inte fyllt tolv år och du som förälder är svensk medborgare blir barnet vid adoptionsbeslut i tingsrätt svensk medborgare. Anmäl detta till socialnämnden så snart barnet har anlänt till Sverige.   Från barnets ankomst och fram till att adoptionen är genomförd i Sverige...

Krav på blivande adoptivföräldrar

Olika länder har olika adoptionslagar och krav på blivande föräldrar. Kraven kan handla om ålder, utbildning, äktenskapets längd, antal barn, med mera. Till exempel måste du ha fyllt 30 år för att få adoptera från Kina medan exempelvis Colombia vill ha par yngre än...

Så går det till

Socialnämnden handlägger ärenden som rör adoption av minderåriga, personer under 18 år. Det rör sig både om adoption av barn födda i Sverige och barn födda i ett annat land. Dels beslutar socialnämnden om medgivande att ta emot barn för adoption enl 6 kap...